Matteproblem!

Dagen matteproblem till lektionen!

Ägaren på en kycklingfarm kontrollerar en dag hur mycket kycklingfoder som finns kvar. Han gör då en beräkning av hur många dagar fodret räcker och konstaterar samtidigt att om han säljer 75 kycklingar, så kommer fodret att räcka 20 dagar längre än med nuvarande kycklingbesättning. Om han istället köper 100 kycklingar kommer fodret ta ta slut 15 dagar tidigare än med nuvarande kycklingbesättning.
Hur många kycklingar finns nu?

Först försöker du lösa problemet på det sättet som verkar mest mest naturligt för dig. Därefter försöker du lösa problemet med en annan metod.

Lycka till!

 

Ekologi – saker att fundera på inför provet.

Tips, titta i sammanfattningarna!

Vad handlar ekologi om?

Beskriv begreppet ekosystem.

Beskriv begreppet population.

Vad är ett växt- eller djursamhälle?

Beskriv begreppen näringskedja, näringsväv och näringspyramid.

Om vad råder det en kamp om i ekosystemet.

Vad leder konkurrens till i ett ekosystem? Vad är framgång för en individ i ett ekosystem?

Anpassning, konkurrens, specialisering, nisch. Förklara!

Varför är vissa områden artrika?

Varför har gamla skogar fler arter än planterade?

Barrskogen har skiktade jordlager men inte lövskog. Förklara varför det finns fler nedbrytare i lövskogen och varför jorden är blandad.

Ängar näringsfattiga och artrika. Varför är näringsfattiga marker fulla med olika sorters blommor? Vad skulle hända om man gödslade marken?

Näringsrika sjöar är grumliga och fulla med plankton, varför?

Näringsfattiga är klara och lite bruna, varför?

Salta hav är artrika, varför?

Bräckta hav är artfattiga, varför?

Varför är botten på östersjön syrefattigt och vad blir konsekvensen av det?

Hur får man ner syre till botten?

Hur påverkar människan mångfalden och vad kan det ge för konsekvenser i framtiden?

Hur påverkar vår konsumtion jordens mångfald och klimat?

Vad innebär fossila bränslen?

Vad menas med biobränslen?

Vad innebär begreppet förnyelsebara energikällor?

Vad innebär begreppet växthuseffekten?

Vad är ozon och hur hjälper det oss att leva på jorden?

Vad är CFC (freoner) och hur förstör det ozonskiktet?

Röken från fabriker och bilar försurar vår miljö. Vad blir konsekvenserna?

Vad blir konsekvenserna av att ha förmycket gödning på våra åkrar?

Hur påverkar miljögifter vår mångfald? Tänk näringspyramid.

Varför är det bra att sortera våra sopor?

Vad är en hållbar utveckling och vad har vi för ansvar?

Ekologi och miljö – Centralt innehåll

  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
  • Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.